Bileşim Kimya Web Sitesi Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni ve ekleri, veri sorumlusu Bileşim Kimya Temizlik Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. (“Bileşim”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m.10’da ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

Belirtmek isteriz ki, Bileşim olarak hissedar ve ortaklarımızın, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, müşteriler ve temsilci/çalışanlarının, müşteri adaylarının, tedarikçiler ve temsilcileri/çalışanlarının, tedarikçi adaylarının, iş ortaklarımızın, ziyaretçilerimizin, stajyerler ve stajyer adaylarımızın, diğer ilgili 3. kişilerin kişisel verilerinin işlenmesinde büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu kapsamda işbu metin genel bir bilgilendirme sağlamayı amaçlamakta olup veri konusu kişi grubuna göre işlenen verilere, işleme ve aktarım amaçlarına ve kurum politikamıza ilişkin detaylı açıklamalara www.bilesimkimya.com adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Bileşim, kişisel verileri, KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi, ilgili kişi tarafından verinin alenileştirilmesi ve bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartı ile veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirmesi yahut veri sahibinin açık rızası hukuki sebeplerine dayanarak fiziki ve/veya elektronik yöntemlerle toplamaktadır.

Toplanan kişisel veriler KVKK m.4’te yer alan ilkelere ve KVKK m.5 ve m.6’da yer alan şartlara uygun olarak işlenmektedir.

1. Web Sitesi Kullanıcılarının (Çevrimiçi Ziyaretçi) Kişisel Verilerinin İşlenmesi

Bileşim web sitesine erişen ve siteyi kullanan kişiler, talep ve öneride bulunmak, şikayetlerini iletmek amacıyla; ad, soyad, e-posta, telefon numarası, mesaj, formun konusu şeklindeki bilgileri www.bilesimkimya.com adresinde yer alan ‘’İletişim’’ sekmesi üzerinden doldurabilmektedirler. Kullanıcılar/site ziyaretçileri paylaştıkları bu kişisel verileri tamamen kendi açık iradeleri ile ilettiklerini kabul ve beyan ederler. Bu kişisel veriler, ilgili kişilerin doldurmuş olduğu forma bağlı olarak talep ettiği konulara ilişkin sınırlı olarak işlenecektir.

2. Wi-Fi Hizmeti Kullanıcılarının Kişisel Verilerinin İşlenmesi

Bileşim, fiziki yerleşkesini ziyaret eden ve internet hizmeti kullanmak isteyen, WI-FI hizmeti kullanıcılarından 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi amacıyla ad, soyad ve telefon numarası bilgisi talep etmektedir.

3. Ziyaretçi (Yerleşke, Ofis vb.) Kişisel Verilerinin İşlenmesi

Bileşim, fiziki yerleşkesini ziyaret eden ziyaretçilerin kimlik bilgisi, ziyaret sebebi, ziyaret ettiği kişi bilgisi gibi verilerini aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

 • Acil durum süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bileşim operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Denetim ve soruşturma faaliyetlerinin yürütülebilmesi.
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Ziyaret giriş çıkış kayıtlarının kaydının tutulması.
 • Ziyaretçi kişisel verileri, Bileşim yerleşkelerine gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında, girişte ilgili çalışanlar, tedarikçi çalışanları ve bu alanlarda yer alan ses ve görüntü kayıt sistemleri (Örneğin: CCTV) aracılığıyla elde edilmektedir.

Fiziki ve/veya elektronik yöntemlerle toplanan ziyaretçi kişisel verileri KVKK’nın 5. maddesinde yer alan hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartı ile veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirmesi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarımı

Toplanan kişisel verileriniz yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla ilgili kurum veya kuruluşlar ile ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile ve talep edilmesi halinde adli birimler ile paylaşılmaktadır.

5. İlgili Kişinin Hakları:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.bilesimkimya.com adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.