MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Bileşim Kimya Temizlik Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Bileşim”) olarak kişisel verilerinizin işlenmesi konusuna büyük hassasiyet göstermekteyiz. İşbu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m.10 uyarınca, müşterilerimizin kişisel verilerinin işlenmesi süreçlerine ilişkin hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu Kimdir?

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla Bileşim tarafından aşağıda açıklanan kapsamda ve çerçevede işlenebilecektir. Konuya ilişkin detaylı bilgilere www.bilesimkimya.com ‘da yer alan Kişisel Verilerin Korunması sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veri Nedir?

KVKK uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Bu kapsamda müşterilerimizin kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, hukuki işlem, fiziksel mekan güvenliği, risk yönetimi, işlem güvenliği, görsel ve işitsel verileri, müşteri işlem bilgisi, mesleki deneyim ve finansal bilgilerini aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda KVKK’ya uygun olarak işlemekteyiz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Bileşim tarafından elektronik veya fiziki yollarla toplanan kişisel verileriniz:

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,
 • Hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetleri,
 • İş ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İşlem ve hizmet güvenliğinin sağlanması,
 • Mal alım, satım, satım sonrası süreçlerine ilişkin faaliyetlerin yürütülebilmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve etkin bir müşteri hizmetinin sunulması,
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları,
 • Talep ve şikayetlerin takibi,
 • Ürün/ hizmetlerin pazarlama, reklam ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bilgi verilebilmesi ile

KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz Bileşim ile kurduğunuz sözleşmeler, yaptığınız yazışmalar, sözleşme görüşmeleri, telefon, e-mail ve yahut bilginiz dahilindeki Bileşim iş ortakları aracılığı ile elektronik veya fiziki yollarla elde edilmektedir.

Fiziki ve/veya elektronik yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişi tarafından verinin alenileştirilmesi ve bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartı ile Bileşim’ın meşru menfaatinin gerektirmesi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

İşbu toplama faaliyeti esnasında, ilgili işleme sürecinin KVKK m.4’te yer alan ilkelere ve KVKK m.5’de yer alan şartlara uygun olması için elimizden gelen hassasiyeti gösteriyoruz.

Kişisel Verilerinizin Aktarım Amaçları Nelerdir?

Kişisel verileriniz gerektiğinde ve faaliyetin zaruri kıldığı ölçüde, yurtiçinde ve/veya yurtdışında, Bileşim’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve icrası, finans ve muhasebe işlerinin takibi, mal alım-satımına ilişkin operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, Bileşim’in ve Bileşim ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde, KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerine uygun şekilde ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde; kişisel verilerin güvenliğini temin eden karşılıklı taahhütler altında iş ortaklarımız ile, Bileşim’in danışmanlık hizmeti aldığı mesleki danışmanlar, muhasebeciler, denetçiler, mali müşavirler, avukatlar, arşiv hizmeti veren kuruluşlar, bilgi teknolojisi uzmanları ile yasal yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacı ile tedarikçilerimiz, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ve hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK m.11 uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.bilesimkimya.com adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerekmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.